Zmiany w świadczeniu pieniężnym na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy.

Od 1 lipca 2022 roku weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw.

Osoby, które zapewniały zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL, mogą złożyć wniosek o przyznanie świadczenia za okres przed 30 kwietnia 2022 roku. Wnioski składa się na formularzu według wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, obowiązującego przed dniem 30 kwietnia 2022 roku. Wnioski można składać w okresie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Osoby, które ubiegają się o świadczenie 40 zł za okres do dnia wejścia w życie nowelizacji (czyli do 30 czerwca 2022 roku), będą miały na to czas do 31 lipca br

Nowelizacja wprowadza zasadę, że wniosek o świadczenie pieniężne składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem.

WAŻNE! Wnioski złożone z uchybieniem wyżej wskazanych terminów pozostawia się bez rozpoznania.

Ponadto Rozporządzeniem zmieniającym rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty dopuszczono możliwość przedłużenia wypłaty świadczenia w szczególnych przypadkach.

Gmina może przedłużyć okres wypłaty świadczenia na okres dłuższy niż 120 dni w przypadku zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelowi Ukrainy, który:

1. posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

świadczenie przysługuje za osobę niepełnosprawną, za osobę sprawującą nad nią opiekę i każde małoletnie dziecko tych osób;
2. posiada dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności;

świadczenie przysługuje za osobę niepełnosprawną, za osobę sprawującą nad nią opiekę i każde małoletnie dziecko tych osób;
3. ukończył 60 rok życia (kobiety) albo 65 rok życia (mężczyźni);
4. jest kobietą w ciąży lub osobą wychowującą dziecko do 12 miesiąca życia;

świadczenie przysługuje za kobietę w ciąży i każde jej małoletnie dziecko lub opiekuna wychowującego dziecko do 12 miesiąca życia i wszystkie jego małoletnie dzieci;
5. samotnie sprawuje na terytorium RP opiekę nad trojgiem i więcej dzieci;

świadczenie przysługuje za opiekuna i za każde małoletnie dziecko;
6. jest małoletnim wymienionymi w art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

świadczenie przysługuje za małoletniego, opiekuna tymczasowego ustanowionego dla małoletniego oraz wszystkie małoletnie dzieci opiekuna tymczasowego

 

Do pobrania: aktualnie obowiązujące oraz obowiązujące przed 30 kwietnia 2022 roku (dla osób bez numeru PESEL) wzory wniosku o świadczenie pieniężne wraz z załącznikami.