Zmiany w przepisach dotyczących ważności orzeczeń o niepełnosprawności i orzeczeń o stopniu niepełnosprawności.

W związku z ogłoszeniem w Dzienniku Ustaw w dniu 5 maja 2023 roku ustawy z dnia 9 marca 2023 roku (Dz.U. 2023 poz. 852) o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw informujemy, iż zmieniają się przepisy dotyczące ważności orzeczeń o niepełnosprawności i orzeczeń o stopniu niepełnosprawności.

Powyższa Ustawa o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw wchodzi w życie w dniu 20 maja 2023 roku, jednak przepisy dotyczące ważności orzeczeń o niepełnosprawności i orzeczeń o stopniu niepełnosprawności tj. art. 10, art. 23 oraz art. 24 wchodzą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia publikacji w Dzienniku Ustaw tj. dnia 6 sierpnia 2023 roku.

Jednocześnie uchyla się art. 15h ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, z późn. zm.).

W związku z wprowadzeniem nowych uregulowań zawartych w ustawie wyznaczono 3 terminy dotyczące ważności orzeczeń o niepełnosprawności i tym samym zostaną przedłużone uprawnienia do świadczeń uzależnione od orzeczeń o niepełnosprawności bądź stopniu niepełnosprawności.

Orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, którego okres ważności:

  1. upłynął do dnia 31 grudnia 2020 r. – zachowuje ważność do dnia 31 grudnia 2023 r.
    jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
  2. upłynął w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. – zachowuje ważność do dnia 31 marca 2024 r.
    jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
  3. upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 5 sierpnia 2023 r. – zachowuje ważność do dnia 30 września 2024 r.
    jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Po tym okresie brak nowego aktualnego orzeczenia skutkować będzie utratą uprawnień do różnego rodzaju świadczeń.