Zmiany w ochronie danych (RODO)

W związku ze zmianami w zakresie ochrony prywatności chcielibyśmy przypomnieć cele i zasady na jakich przetwarzamy Państwa dane osobowe.

Kto przetwarza Państwa dane osobowe?

Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, ul. Daszyńskiego 3.

Dlaczego przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie przepisów prawa obowiązujących MOPS w celu prowadzenia postępowań, w tym m. in. z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, przyznawania dodatków, pomocy w wychowywaniu i finansowaniu dzieci, przeciwdziałania przemocy w rodzinie itp. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe.
Dane osobowe nie podlegają profilowaniu.

Jakie mają Państwo prawa?

  • prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  • prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
  • prawo do usunięcia danych osobowych, w uzasadnionych przepisami prawa przypadkach,
  • prawdo do przeniesienia danych osobowych, o ile będzie to technicznie możliwe,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w uzasadnionych przepisami prawa przypadkach,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa lub kiedy jest to niezbędne do realizowania zadań MOPS.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego dane zostały zebrane, dane mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

Jak mogą się Państwo z nami skontaktować?

MOPS wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym mogą się Państwo skontaktować listownie, na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Daszyńskiego 3, 44-300 Wodzisław Śląski lub pocztą elektroniczną, na adres: kancelaria@mops.wodzislaw-slaski.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.