Zespół interdyscyplinarny

Celem działalności Zespołu Interdyscyplinarnego jest rozwiązywanie problemu przemocy w konkretnych rodzinach, jak również działania integrujące i koordynujące w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zespół Interdyscyplinarny w Wodzisławiu Śląskim został powołany przez Prezydenta Miasta.
W jego skład wchodzą przedstawiciele z różnych instytucji realizujących działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie tj.:  przedstawiciele Policji, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Alkoholu, Prokuratury, Wodzisławskiej Placówki Wsparcia Dziennego „Dziupla”, Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Sądu,  Oświaty, Służby Zdrowia, organizacji pozarządowych, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Przemoc to…

każde zachowanie, które poniża oraz narusza nasze prawa i powoduje psychiczne lub fizyczne cierpienie. Nie musi wiązać się z fizycznymi obrażeniami. Przemoc w rodzinie może przybierać różne formy, ale każda z nich stanowi zagrożenie i jest niezgodna z prawem.

Formy przemocy:

- Fizyczna – np. bicie, szarpanie, kopanie, popychanie, obezwładnianie, przetrzymywanie, policzkowanie, szczypanie, duszenie, bicie otwartą ręką i pięściami, bicie przedmiotami, parzenie, użycie broni.

- Emocjonalna – np. wyśmiewanie, wyzywanie, stała krytyka, kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi osobami, domaganie się posłuszeństwa, zawstydzanie, oskarżanie, stosowanie gróźb, szantażowanie.

- Seksualna – wymuszanie współżycia seksualnego lub nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, zmuszanie do oglądania pornografii.

- Ekonomiczna – uniemożliwianie dostępu do rodzinnych środków finansowych  i możliwości ich pozyskiwania (np. odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej).