Zdobywają umiejętności kucharskie

5 kobiet uczestniczy w zajęciach kucharskich zorganizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim. Warsztaty rozwijające zainteresowania prowadzone są w ramach projektu "Lepsze Jutro" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Zajęcia rozpoczęły się 20 lutego i kończą 24 marca. Prowadzone są przez Zakład  Doskonalenia Zawodowego w Katowicach Centrum Kształcenia Zawodowego z siedzibą w Rybniku, który wyłoniony został w drodze zamówień publicznych. W sumie warsztaty obejmują 100 godzin nauki z czego aż 90 stanowi praktyka. W ramach zajęć panie zdobywają umiejętności z: zasad GMP/GHP, planowania produkcji, wstępnej obróbki surowców. Poznają wymagania w zakresie żywienia gości, technik sporządzania dań podstawowych, a także garmażeryjnych, przekąsek i sałatek.
Każda uczestniczka warsztatów na zakończenie otrzyma zaświadczenie potwierdzające odbycie zajęć.

Projekt "Lepsze Jutro" Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim realizuje w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Celem przedsięwzięcia jest aktywna integracja i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez podniesienie poziomu aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców Wodzisławia Śląskiego z rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo - wychowawczej zagrożonych wykluczeniem społecznym, często spowodowanych bezrobociem. Projekt podzielony jest na dwa etapy. Pierwszy powoli dobiega końca. Nowa edycja rozpocznie się w maju.