Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Wodzisławia Śląskiego z podziałem na części - II postępowanie

Przedmiotem zamówienia jest Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Wodzisławia Śląskiego z podziałem na następujące części:

Część 1: Udzielenie tymczasowego schronienia dla bezdomnych mężczyzn
Część 2: Udzielenie tymczasowego schronienia dla bezdomnych kobiet
Część 3: Zapewnienie miejsc w noclegowni

Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Daszyńskiego 3, 44 - 300 Wodzisław Śląski

NIP: 6471859647
tel.  (32) 4590650
fax. (32) 7218735

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1710, ze zmianami).

Termin skadania ofert: do dnia 31 maja 2023 roku do godziny 08:00

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 31 maja 2023 roku o godzinie 9:00

LINK DO POSTĘPOWANIA:

https://wodzislaw-slaski.logintrade.net/zapytania_email,128603,515377408808d9eb0ba65b70bbf82450.html