Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Wodzisławia Śląskiego

rzedmiotem zamówienia jest Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Wodzisławia Śląskiego z podziałem na następujące części:

Część I: Udzielenie tymczasowego schronienia dla bezdomnych mężczyzn
Część II: Udzielenie tymczasowego schronienia dla bezdomnych kobiet
Część III: Udzielenie tymczasowego schronienia dla bezdomnych mężczyzn oraz kobiet wymagających usług opiekuńczych
Część IV: Zapewnienie miejsc w noclegowni

 

Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Daszyńskiego 3, 44 - 300 Wodzisław Śląski

NIP: 6471859647

tel.  (32) 4590650

fax. (32) 7218735

Tryb udzielenia zamówienia:
Wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 1129 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”.
Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

Termin skadania ofert: do dnia 30 grudnia do godziny 08:00

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 30 grudnia o godzinie 10:00

POSTĘPOWANIE NR Z26/46849

LINK DO POSTĘPOWANIA: https://wodzislaw-slaski.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html