Zapewnienie obsługi ogrzewalni na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie obsługi ogrzewalni w okresie od dnia 1 października 2023 r. do 30 kwietnia 2024 r. oraz od 1 października 2024 r. do 30 kwietnia 2025 r. przez 7 dni w tygodniu, w godzinach od 18:00 do 8:00. Zamawiający szacunkowo przewiduje, że z ogrzewalni korzystało będzie 10 osób bezdomnych. Liczba osób może ulec zwiększeniu bądź zmniejszeniu.

Ogrzewalnia znajduje się w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Rzecznej 24

Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Daszyńskiego 3, 44 - 300 Wodzisław Śląski

NIP: 6471859647
tel.  (32) 4590650
fax. (32) 7218735

Tryb udzielenia zamówienia:
Wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 poz.1710 ze zm.)
Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

Termin skadania ofert: do dnia 21 sierpnia do godziny 08:00
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 21 sierpnia do godziny 09:00

POSTĘPOWANIE NR Z63/46849

LINK DO POSTĘPOWANIA: https://wodzislaw-slaski.logintrade.net/zapytania_email,136706,9adace3bb68f2bec13e935582888e48e.html