Świadczenie usług opiekuńczych dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opiekuńczych dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim, z podziałem na dwie części:

Część 1: Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim.

Część 2:Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zburzeniami psychicznymi dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim

 

Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Daszyńskiego 3, 44 - 300 Wodzisław Śląski

NIP: 6471859647

tel.  (32) 4590650

Tryb udzielenia zamówienia:
Wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 1129 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”.
Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

Termin skadania ofert: do dnia18 listopada 2022 roku do godziny 09:30

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 18 listopada 2022 o godzinie 10:30

LINK DO POSTĘPOWANIA - kliknij