"Świadczenie usług opiekuńczych dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim"

"Świadczenie usług opiekuńczych dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim"

Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Daszyńskiego 3, 44 - 300 Wodzisław Śląski

NIP: 6471859647

tel.  (32) 4590650

fax. (32) 7218735

Tryb udzielenia zamówienia:
Wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 1129 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”.
Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

Termin skadania ofert: do dnia 10 grudnia do godziny 08:00

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 10 grudnia o godzinie 10:00

LINK DO POSTĘPOWANIA: https://wodzislaw-slaski.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html