Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim

Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Daszyńskiego 3, 44 - 300 Wodzisław Śląski

NIP: 6471859647

tel.  (32) 4590650

fax. (32) 7218735

Tryb udzielenia zamówienia:
Wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 1129 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”.
Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

Termin skadania ofert: do dnia 26 maja 2022 roku do godziny 07:00

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 26 maja 2022 o godzinie 9:00

LINK DO POSTĘPOWANIA: https://wodzislaw-slaski.logintrade.net/zapytania_email,85696,4e2bd4730e7cfeae2a16e4570e678e84.html