Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu na terenie dzielnicy Jedłownik w Wodzisławiu Śląskim w ramach konkursu o numerze RPSL.09.01.02-IZ.01-24-281/18

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu na terenie dzielnicy Jedłownik w Wodzisławiu Śląskim w ramach konkursu o numerze RPSL.09.01.02-IZ.01-24-281/18 dla Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.1. Aktywna Integracja, Poddziałania 9.1.2. Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego społeczności lokalnych – RIT Subregion Zachodni.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim (Lider projektu) na podstawie art. 33  ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz.U. 2020 poz. 818) ogłasza otwarty nabór na Partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego opracowania i realizacji projektu dla osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach konkursu o numerze RPSL.09.01.02-IZ.01-24-281/18 dla Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.1. Aktywna Integracja, Poddziałania 9.1.2. Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego społeczności lokalnych – RIT Subregion Zachodni.

Cel Partnerstwa:

Celem partnerstwa jest wspólne przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu i realizacja części zadań służących celowi głównemu projektu tj. Wzmocnienie aktywności społecznej
i zawodowej społeczności lokalnych zamieszkujących obszary zdegradowane i peryferyjne.

Przewidywany zakres działań dla  Partnera:

 1. Współpraca z liderem w zakresie opracowywania projektu i przygotowania wniosku
  o dofinansowanie.
 2. Współpraca w realizacji zadań merytorycznych projektu, przypisanych partnerowi oraz
  w zarządzaniu projektem.

 
Podmioty uprawnione do udziału w naborze:

W naborze mogą brać udział potencjalni partnerzy należący do sektora społecznego, spełniający jednocześnie wymagania określone w Regulaminie konkursu nr RPSL.09.01.02-IZ.01-24-281/18 którzy wniosą do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe oraz wspólnie z Liderem będą uczestniczyć w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie projektu, jak również w jego realizacji. Ponadto Partner zgodnie z dokumentami powołującymi (lub zgodnie z celami swojej działalności) prowadzi działalność na obszarze objętym działaniami projektowymi lub posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu działań na rzecz osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Partner powinien posiadać doświadczenie w zakresie realizacji projektów finansowanych
ze środków EFS.

 
Wymagania wobec Partnera:

 1. Zgodność działalności statutowej Partnera z celem głównym projektu.
 2. Posiadanie doświadczenia merytorycznego i praktycznego określonego w celu głównym projektu.
 3. Posiadanie doświadczenia w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub/i środków krajowych lub/i własnych.
 4. Posiadanie niezbędnych zasobów kadrowych, technicznych, organizacyjnych i finansowych
  do wykonania zadań w zakresie partnerstwa.
 5. Wyrażenie zgody na współpracę z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim, jako Liderem partnerstwa, a także podpisanie umowy partnerstwa/ porozumienia.

 
Oferty składane przez potencjalnych Partnerów powinny zawierać:

 1. Informacje dotyczące zgodności działań potencjalnego Partnera z celem zadania.
 2. Informacje na temat deklarowanego wkładu potencjalnego Partnera w realizację projektu (zasoby: ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe).
 3. Zaprezentowanie koncepcji realizacji poszczególnych działań przewidzianych dla Partnera projektu.
 4. Przedstawienie rodzaju i wysokości kosztów koniecznych do poniesienia na realizację wymienionych działań w projekcie.
 5. Opis doświadczenia w realizacji zadań o podobnym charakterze, w tym projektów/zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub krajowych lub własnych.

 
Wraz z ofertą należy przedłożyć:

 1. Formularz ofertowy sporządzony w języku polskim (zał.nr1).
 2. Dokumenty potwierdzające status prawny potencjalnego partnera i umocowane osób
  go reprezentujących.
 3. Statut lub dokument równoważny.
 4. Oświadczenie o posiadaniu potencjału (prawnego, organizacyjnego i merytorycznego)
  do realizacji proponowanych działań.
 5. Pisemne oświadczenie, iż potencjalny partner nie podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie na podstawie odrębnych przepisów.
 6. Inne dokumenty mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty, np. rekomendacje.

 
Kryteria wyboru partnerów :

 1. Zgodność działań statutowych partnera z celem głównym projektu – max 10 pkt.
 2. Doświadczenie w realizacji zadań zbieżnych z celem głównym projektu – max 30 pkt.
 3. Zasoby, którymi podmiot dysponuje do realizacji działań – max 20 pkt.
 4. Rekomendacje- max 10 pkt.
 5. Propozycje zastosowania innowacyjnych rozwiązań w realizacji działań służących osiągnięciu celu głównego projektu – max 30 pkt.

 
Procedura wyboru partnera:

 1. Oferty niespełniające kryteriów będą odrzucone.
 2. Z podmiotem, który zostanie najlepiej oceniony przeprowadzone zostaną indywidualne negocjacje dotyczące dookreślenia zadań ich podziału oraz innych kwestii niezbędnych do zawarcia porozumienia/umowy partnerskiej.

 
Termin i miejsce składania dokumentów:

1. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 listopada 2021 roku do godz. 10:00.

2. Ofertę należy złożyć:

 • w formie pisemnej na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Daszyńskiego 3, 44-300 Wodzisław Śląski,

  - osobiście w siedzibie Lidera tj. w punkcie obsługi klienta lub
  - za pośrednictwem operatora pocztowego lub kurierem, 

 • w jednym egzemplarzu, w nieprzejrzystych i zamkniętych kopertach lub opakowaniach.
 • Zaleca stosowanie się koperty zewnętrznej i wewnętrznej,
 • Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Punkt Obsługi Klienta

Ignacego Daszyńskiego 3, 44-300 Wodzisław Śląski

oraz powinna być opisana bez żadnych oznakowań następująco:

Oferta na:  otwarty nabór na wybór partnera w celu wspólnej realizacji projektu na terenie dzielnicy Jedłownik w Wodzisławiu Śląskim w ramach konkursu o numerze RPSL.09.01.02-IZ.01-24-281/18 dla Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.1. Aktywna Integracja, Poddziałania 9.1.2. Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego społeczności lokalnych – RIT.

 • Koperta powinna być opatrzona dokładnym adresem oferenta wraz z numerem telefonu, adresem e-maila oraz dopiskiemNie otwierać przed terminem: 19 listopada 2021 roku.
 • W przypadku braku tych informacji Lider nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z powyższego braku, np. przypadkowego otwarcia oferty przed wyznaczonym terminem.

3. Oferty powinny być podpisane przez osobę(y) uprawnioną(e), co powinno być udokumentowane stosowną uchwałą lub upoważnieniem właściwego organu lub zapisem w Krajowym Rejestrze Sądowym.

4. Dodatkowe informacje na temat naboru można uzyskać pod numerem telefonu: 32 45 90 675.

5. Wyniki naboru opublikowane zostaną na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim.

 

Dodatkowe informacje:

Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zadania na etapie formułowana wniosku o dofinansowanie i umowy partnerskiej oraz do unieważnienia naboru z ważnych przyczyn lub odstąpienia od realizacji projektu w partnerstwie, szczególnie
w przypadku braku akceptacji wniosku o dofinansowanie projektu przez Instytucję zarządzającą, a tym samym nie uzyskaniu odpowiedniego finansowania.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu nr RPSL.09.01.02-IZ.01-24-281/18 dla Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.1. Aktywna Integracja, Poddziałania 9.1.2. Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego społeczności lokalnych – RIT Subregion Zachodni, jak również regulamin można odnaleźć pod adresem: http://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/359

 

Pobierz/Przeczytaj: