Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu na terenie dzielnic Stare i Nowe Miasto w Wodzisławiu Śląskim w ramach konkursu o numerze RPSL.09.01.02-IZ.01-24-281/18

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu na terenie dzielnic Stare i Nowe Miasto w Wodzisławiu Śląskim w ramach konkursu o numerze RPSL.09.01.02-IZ.01-24-281/18 dla Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.1. Aktywna Integracja, Poddziałania 9.1.2. Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego społeczności lokalnych – RIT.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim (Lider projektu) na podstawie art. 33  ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020(tj. Dz.U. z 2018 roku  poz. 1431 z późn. zm.) ogłasza otwarty nabór na Partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego opracowania i realizacji projektu dla osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach konkursu o numerze RPSL.09.01.02-IZ.01-24-281/18 dla Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.1. Aktywna Integracja, Poddziałania 9.1.2. Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego społeczności lokalnych – RIT.

 

Cel Partnerstwa :

Celem partnerstwa jest wspólne przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu i realizacja części zadań służących celowi głównemu projektu tj. Wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnych zamieszkujących obszary zdegradowane i peryferyjne.

Przewidywany zakres działań dla  Partnera:

 1. Współpraca z liderem w zakresie opracowywania projektu i przygotowania wniosku
  o dofinansowanie.
 2. Współpraca w realizacji zadań merytorycznych projektu, przypisanych partnerowi
  oraz w zarządzaniu projektem.

 
Podmioty uprawnione do udziału w naborze :

W naborze mogą brać udział potencjalni partnerzy należący do sektora społecznego, spełniający jednocześnie wymagania określone w Regulaminie konkursu nr RPSL.09.01.02-IZ.01-24-281/18 którzy wniosą do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe oraz wspólnie z Liderem będą uczestniczyć w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie projektu, jak również w jego realizacji. Ponadto Partner zgodnie z dokumentami powołującymi (lub zgodnie z celami swojej działalności) prowadzi działalność na obszarze objętym działaniami projektowymi lub posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu działań na rzecz osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Partner powinien posiadać doświadczenie w zakresie realizacji projektów finansowanych
ze środków EFS.

Wymagania wobec Partnera:

 1. Zgodność działalności statutowej Partnera z celem głównym projektu.
 2. Posiadanie doświadczenia merytorycznego i praktycznego określonego w celu głównym projektu.
 3. Posiadanie doświadczenia w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub/i środków krajowych lub/i własnych.
 4. Posiadanie niezbędnych zasobów kadrowych, technicznych, organizacyjnych i finansowych do wykonania zadań w zakresie partnerstwa.
 5. Wyrażenie zgody na współpracę z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim, jako Liderem partnerstwa, a także podpisanie umowy partnerstwa/ porozumienia.

Oferty składane przez potencjalnych Partnerów powinny zawierać:

 1. Informacje dotyczące zgodności działań potencjalnego Partnera z celem zadania.
 2. Informacje na temat deklarowanego wkładu potencjalnego Partnera w realizację projektu (zasoby: ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe).
 3. Zaprezentowanie koncepcji realizacji poszczególnych działań przewidzianych dla Partnera projektu.
 4. Przedstawienie rodzaju i wysokości kosztów koniecznych do poniesienia na realizację wymienionych działań w projekcie.
 5. Opis doświadczenia w realizacji zadań o podobnym charakterze, w tym projektów/zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub krajowych lub własnych.


Wraz z ofertą należy przedłożyć:

 1. Formularz ofertowy sporządzony w języku polskim (zał.nr1).
 2. Dokumenty potwierdzające status prawny potencjalnego partnera i umocowane osób go reprezentujących.
 3. Statut lub dokument równoważny.
 4. Oświadczenie o posiadaniu potencjału (prawnego, organizacyjnego i merytorycznego) do realizacji proponowanych działań.
 5. Pisemne oświadczenie, iż potencjalny partner nie podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie na podstawie odrębnych przepisów.
 6. Inne dokumenty mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty, np. rekomendacje.

 
Kryteria wyboru partnerów :

 1. Zgodność działań statutowych partnera z celem głównym projektu – max 10 pkt.
 2. Doświadczenie w realizacji zadań zbieżnych z celem głównym projektu – max 30 pkt.
 3. Zasoby, którymi podmiot dysponuje do realizacji działań – max 20 pkt.
 4. Rekomendacje- max 10 pkt.
 5. Propozycje zastosowania innowacyjnych rozwiązań w realizacji działań służących osiągnięciu celu głównego projektu – max 30 pkt.

 
Procedura wyboru partnera:

 1. Oferty niespełniające kryteriów będą odrzucone.
 2. Z podmiotem, który zostanie najlepiej oceniony przeprowadzone zostaną indywidualne negocjacje dotyczące dookreślenia zadań ich podziału oraz innych kwestii niezbędnych do zawarcia porozumienia/umowy partnerskiej.

 
Termin i miejsce składania dokumentów:

 1. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 listopada 2018 roku do godziny 10.00.
 2. Ofertę należy złożyć:
 • w formie pisemnej na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Daszyńskiego 3,
  44-300 Wodzisław Śląski.
 • osobiście w siedzibie Lidera tj. w punkcie obsługi klienta.
 • lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@mops.wodzislaw-slaski.pl
 1. Na zaklejonym, nienaruszonym opakowaniu oferty należy zamieścić następujące informacje „Otwarty nabór Partnera projekt na terenie dzielnic Stare i Nowe Miasto w Wodzisławiu Śląskim w ramach Działania 9.1. Aktywna Integracja, Poddziałania 9.1.2. Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego społeczności lokalnych – RIT Subregion Zachodni" oraz nazwę, dokładny adres, e-mail potencjalnego partnera. W przypadku braku takiej informacji Lider nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z powyższego braku, np. przypadkowego otwarcia oferty przed wyznaczonym terminem.

Dodatkowe informacje na temat naboru można uzyskać pod numerem telefonu: 32 45 90 675.

Wyniki naboru opublikowane zostaną na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim.

Oferty powinny być podpisane przez osobę(y) uprawnioną(e), co powinno być udokumentowane stosowną uchwałą lub upoważnieniem właściwego organu lub zapisem w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 
Dodatkowe informacje:

Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zadania na etapie formułowana wniosku o dofinansowanie i umowy partnerskiej oraz do unieważnienia naboru z ważnych przyczyn lub odstąpienia od realizacji projektu w partnerstwie, szczególnie w przypadku braku akceptacji wniosku o dofinansowanie projektu przez Instytucję zarządzającą, a tym samym nie uzyskaniu odpowiedniego finansowania.


Oferent może złożyć ofertę jednocześnie we wszystkich trzech otwartych naborach związanych z realizacją konkursu o numerze RPSL.09.01.02-IZ.01-24-281/18 dla Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.1. Aktywna Integracja, Poddziałania 9.1.2. Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego społeczności lokalnych – RIT Subregion Zachodni dla dzielnic: Stare i Nowe Miasto, Jedłownik i Wilchwy w Wodzisławiu Śląskim.


Szczegółowe informacje dotyczące konkursu nr RPSL.09.01.02-IZ.01-24-281/18 dla Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.1. Aktywna Integracja, Poddziałania 9.1.2. Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego społeczności lokalnych – RIT Subregion Zachodni, jak również regulamin można odnaleźć pod adresem:

http://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/359

Pobierz/Przeczytaj: