Otwarty nabór na partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu o numerze RPSL.09.01.05-IZ.01-24-251/18

Otwarty nabór na partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu o numerze RPSL.09.01.05-IZ.01-24-251/18 dla Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.1. Aktywna Integracja, Poddziałania 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Tekst jednolity Dz.U. z 2017 roku poz. 1460 z późn. zm.) ogłasza otwarty nabór na Partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego opracowania i realizacji projektu dla osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach konkursu o numerze RPSL.09.01.05-IZ.01-24-251/18 dla Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.1. Aktywna Integracja, Poddziałania 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Cel Partnerstwa :

Celem partnerstwa jest wspólne przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu i realizacja części zadań służących celowi głównemu projektu tj. Wzrost zdolności do zatrudnienia osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Termin składania ofert: do dnia 5 czerwca 2018 roku do godziny 10.00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim

ul. Daszyńskiego 3

44-300 Wodzisław Śląski tel./fax: 032 4556200

e – mail: kancelaria@mops.wodzislaw-slaski.pl

 

 

Pobierz/Przeczytaj: