Otwarty nabór na partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu o numerze RPSL.09.01.02-IZ.01-24-210/17

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim na podstawie art.33 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 ogłasza otwarty nabór na Partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego opracowania i realizacji projektu dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach konkursu o numerze RPSL.09.01.02-IZ.01-24-210/17 dla Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne Działania 9.1 Aktywna Integracja, poddziałania 9.1.2 Wzmocnienie potencjału społeczno - zawodowego społeczności lokalnych - RIT Subregion Zachodni

Cel Partnerstwa:

Celem partnerstwa jest wspólne przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu i realizacja części zadań służących celowi głównemu projektu tj. Wzmacnianie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnych zamieszkujących obszary zdegradowane i peryferyjne.

Termin składania ofert: 28 grudnia 2017 roku do godziny 10.00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim

ul. Daszyńskiego 3

44-300 Wodzisław Śląski tel./fax: 032 4556200

e – mail: kancelaria@mops.wodzislaw-slaski.pl

 

Pobierz/Przeczytaj:

 

W dniu 08.12.2017 roku wprowadzono modyfikację do ogłoszenia otwarty nabór  na partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu o numerze RPSL.09.01.02-IZ.01-24-210/17.