Otwarte konkursy ofert

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu na terenie dzielnicy Jedłownik w Wodzisławiu Śląskim w ramach konkursu o numerze RPSL.09.01.02-IZ.01-24-281/18

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu na terenie dzielnicy Jedłownik w Wodzisławiu Śląskim w ramach konkursu o numerze RPSL.09.01.02-IZ.01-24-281/18 dla Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.1. Aktywna Integracja, Poddziałania 9.1.2. Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego społeczności lokalnych – RIT Subregion Zachodni.

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu na terenie dzielnicy Wilchwy w Wodzisławiu Śląskim w ramach konkursu o numerze RPSL.09.01.02-IZ.01-24-281/18

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu na terenie dzielnicy Wilchwy w Wodzisławiu Śląskim w ramach konkursu o numerze RPSL.09.01.02-IZ.01-24-281/18 dla Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.1. Aktywna Integracja, Poddziałania 9.1.2. Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego społeczności lokalnych – RIT Subregion Zachodni.

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu na terenie dzielnic Stare i Nowe Miasto w Wodzisławiu Śląskim w ramach konkursu o numerze RPSL.09.01.02-IZ.01-24-281/18

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu na terenie dzielnic Stare i Nowe Miasto w Wodzisławiu Śląskim w ramach konkursu o numerze RPSL.09.01.02-IZ.01-24-281/18 dla Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.1. Aktywna Integracja, Poddziałania 9.1.2. Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego społeczności lokalnych – RIT.

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu na terenie dzielnicy Jedłownik w Wodzisławiu Śląskim w ramach konkursu o numerze RPSL.09.01.02-IZ.01-24-281/18

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu na terenie dzielnicy Jedłownik w Wodzisławiu Śląskim w ramach konkursu o numerze RPSL.09.01.02-IZ.01-24-281/18 dla Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.1. Aktywna Integracja, Poddziałania 9.1.2. Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego społeczności lokalnych – RIT.

Otwarty nabór na partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu o numerze RPSL.09.01.02-IZ.01-24-210/17

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim na podstawie art.33 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 ogłasza otwarty nabór na Partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego opracowania i realizacji projektu dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach konkursu o numerze RPSL.09.01.02-IZ.01-24-210/17 dla Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne Działania 9.1 Aktywna Integracja, poddziałania 9.1.2 Wzmocnienie potencjału społeczno - zawodowego społeczności lokalnych - RIT Subregion Zachodni