Zakończyła się pierwsza edycja projektu "Lepsze Jutro"

Dobiegła końca pierwsza edycja projektu "Lepsze Jutro", który Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim realizował w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Ostatnie zajęcia zakończyły się we wtorek 2 maja.

Celem projektu była aktywna integracja i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez podniesienie poziomu aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców Wodzisławia Śląskiego z rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo - wychowawczych zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Projekt realizowany był od maja 2016 roku. W sumie przewinęły się przez niego 23 osoby w tym 21 kobiet i 2 mężczyzn. W jego ramach uczestnicy brali udział w:

  • szkoleniach o charakterze edukacyjnym (kurs prawa jazdy, warsztaty: obsługa kasy fiskalnej, dietetyczne, obsługi komputera i internetu, florystyczne, kosmetyczne, kucharskie oraz opiekuna osób starszych)
  • treningach psychoterapeutycznych z psychologiem (grupowe i indywidualne)
  • treningach o charakterze społecznym
  • zajęciach z zakresu aktywnego poszukiwania pracy.

W sumie przez okres jednego roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował kilkanaście różnych form aktywizujących, podnoszących kompetencje i wzmacniających poczucie wartości uczestników projektu. Ponadto podczas trwania całego projektu realizowane były działania o charakterze środowiskowym, których celem było wzmocnienie więzi rodzinnych oraz wypracowanie właściwej komunikacji w rodzinie. Dlatego też uczestnicy wspólnie z bliskimi mieli okazję uczestniczyć w specjalnie zorganizowanym pikniku rodzinnym na Balatonie, wycieczce do muzeum chleba, obiedzie rodzinnym w restauracji, imprezie mikołajkowej czy seansie filmowym w jednym z kin w regionie. To nie wszystko. W okresie wakacyjnym szereg imprez skierowanych było tylko do dzieci. W lipcu i sierpniu odbyły się warsztaty plastyczne, zajęcia nauki jazdy na rolkach, warsztaty rowerowe BMX. Dużym wzięciem cieszyło się wejście do parku linowego w którym najmłodsi mogli pokonywać przeszkody na wszystkich dostępnych trasach.
Warto przy tym nadmienić, iż uczestnicy projektu przeżywający trudności finansowe mieli zapewnione wsparcie finansowe w postaci zasiłków celowych.
Nadmieńmy, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim będzie kontynuować projekt. Inauguracja drugiej edycji będzie miała miejsce 8 maja br.

Projekt "Lepsze Jutro" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę 3 619 827,99 zł, z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej to 3 076 853,79 zł. Wartość projektu realizowanego tylko przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim na dwa lata 2016 - 2017 r. wynosi 600 000,00 zł.