Wynagrodzenie dla kuratora i opiekuna prawnego

Opiekun prawny zostaje powołany przez Sąd do ochrony interesów osobistych i majątkowych osoby, dlatego dokonuje tych czynności, tak by były prawnie skuteczne.

Zadaniem opiekuna jest dbanie o to, aby ubezwłasnowolniony miał środki do życia, a w razie ich braku, powinien dochodzić dla niego odpowiednich świadczeń. Musi zadbać, aby miał zapewnioną opiekę lekarską, by sobie nie szkodził i nie stwarzał zagrożenia dla innych osób. Przy tym do obowiązków opiekuna nie należy ponoszenie jakichkolwiek nakładów i wydatków na rzecz podopiecznego.

Wypłata świadczenia następuje od miesiąca, w którym został złożony wniosek wraz z odpisem prawomocnego orzeczenia sądu. Przedmiotowe wynagrodzenie wypłaca się w wysokości ustalonej przez sąd. Wynagrodzenie to obliczane w stosunku miesięcznym nie może przekraczać 1/10 przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia. Ośrodek nie posiada w swoim budżecie środków na realizację wypłat i w swym działaniu zależny jest od przekazywanych dotacji. Oznacza to, że wypłata następuje po przekazaniu do tut. Ośrodka środków pieniężnych.

Każdy opiekun zobowiązany jest poinformować tut. Ośrodek o zaprzestaniu pełnienia funkcji opiekuna prawnego, ponieważ z chwilą ustania sprawowania opieki wynagrodzenie z tego tytułu nie będzie przysługiwało, a należności z tytułu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej,; z tytułu opłat określonych przepisami ustawy oraz z tytułu nienależnie pobranych świadczeń podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Udzielenie świadczeń w postaci wynagrodzenia za sprawowanie opieki nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania decyzji administracyjnej.

Podstawa prawna

Art. 8 ust. 1 pkt.  3, art. 17 ust. 2 pkt. 4, art. 53a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2023 poz. 901)

Kurator

Zadaniem kuratora jest opieka nad majątkiem i sprawami życiowymi osoby częściowo ubezwłasnowolnionej. Podobnie jak opiekun prawny, ma dbać o to, aby jego podopieczny miał środki do życia, zapewnioną opiekę lekarską, ale nie jest zobowiązany do ponoszenie jakichkolwiek nakładów i wydatków na rzecz podopiecznego. Osoba częściowo ubezwłasnowolniona ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Potrzebuje pomocy przy prowadzeniu swoich spraw, ale jej stan nie uzasadnia ubezwłasnowolnienia całkowitego.

Przedmiotowe wynagrodzenie wypłaca się w wysokości ustalonej przez sąd.

Wypłata świadczenia następuje od miesiąca, w którym został złożony wniosek wraz z odpisem prawomocnego orzeczenia sądu.

Udzielenie świadczeń w postaci wynagrodzenia dla kuratora nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania decyzji administracyjnej.