Wydano 25 ton żywności

Ponad 25 ton żywności trafiło do najbardziej potrzebujących mieszkańców Wodzisławia Śląskiego. Zakończyła się kolejna edycja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2015, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

LLL

W okresie od maja 2015 roku do końca kwietnia 2016 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim za pośrednictwem organizacji partnerskiej - Towarzystwa Charytatywnego Rodzina, które zajmowało się dystrybucją żywności, przekazał 60 kg paczki dla 250 osób dorosłych oraz 90 kg paczki dla 114 dzieci.
W ramach programu prowadzono również działania towarzyszące. Osoby korzystające z pomocy żywnościowej mogły uczestniczyć m.in. w warsztatach kulinarnych, dietetycznych, higieny osobistej oraz poświęconych edukacji ekonomicznej i kształtowania postaw społecznych.
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa przyczyniać się ma do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.
Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafia do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana jest w postaci artykułów spożywczych, które są przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
W roku bieżącym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej planuje przystąpić do kolejnej edycji programu. W związku z powyższym szukać będzie partnera do realizacji w/w działań.