Wspólne działania na rzecz rodziny

Wspólne, kompleksowe działania instytucji wraz z organizacjami pozarządowymi ukierunkowane na zmniejszenie skali zjawiska dziedziczonego ubóstwa na terenie Wodzisławia Śląskiego omawiane były podczas dwóch spotkań, które miały miejsce 25 i 26 maja w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Spotkania przygotowane zostały w związku z realizacją projektu "Fachowa siła przyszłością dla rodziny", który jest współfinansowany z funduszy europejskich. Wzięli w nich udział przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy, Zespołu Szkół nr 1, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2, OHP, Wodzisławskiej Placówki Wsparcia Dziennego "Dziupla", Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, NZOZ "Puls", MOSIR "Centrum" oraz KS Wicher Wilchwy oraz Uczniowski Klub Sportowy Baszta.
Podczas spotkania przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który jest Liderem projektu przedstawił przybyłym przedstawieniem założenia projektu oraz wypracowanego w trakcie Grup Roboczych wstępnego innowacyjnego modelu pracy socjalnej. Gro uwagi poświęcono zasadom proponowanej współpracy i oczekiwań ze strony MOPS odnośnie poszczególnych instytucji i organizacji pozarządowych. Model zakłada kompleksowe wspólne wsparcie wszystkich instytucji oparte na współdziałaniu w odniesieniu do rodzin doświadczających dziedziczonego ubóstwa. Dlatego też mówiąc o zasadności wspólnej realizacji przedsięwzięcia i utworzenia sieci wsparcia, zwrócono uwagę na fakt iż każda z funkcjonujących na terenie miasta instytucji realizuje różne instrumenty i narzędzia, ale nie zawsze są one planowane z uwzględnieniem potrzeb i możliwości lokalnej społeczności.
Podczas dyskusji zaproszeni goście poproszeni zostali o wyrażenie opinii odnośnie zaproponowanego wstępnego modelu. Wstępnie zadeklarowali wolę współpracy. Ustalono, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przygotuje treść porozumień, które zostaną przedłożone do zainteresowanych stworzeniem sieci wsparcia. Po ostatecznym zaakceptowaniu zaprezentowanych warunków zostanie podpisane porozumienie, tym samym podmioty aktywnie włącza się w realizację projektu.

Projekt Fachowa siła przyszłością dla rodziny realizowany jest w ramach konkursu nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-004/16 na makro-innowacje w temacie Przerwanie procesu dziedziczonego ubóstwa na obszarach zdegradowanych w ramach Działania 4.1 Innowacje społeczne. Wartość projektu opiewa na kwotę 904 150,00 zł z czego 876 150,00 zł stanowi dofinansowanie z funduszy europejskich.