Wspieranie rodziny

Obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej, w zakresie ustalonym ustawą, spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz organach administracji rządowej.

Zapisy art. 176 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina Wodzisław Śląski realizuje od 2012 roku za pomocą dwóch jednostek organizacyjnych: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Wodzisławskiej Placówki Wsparcia Dziennego Dziupla. Zarządzenie Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego nr OR-I.0050.00028.2012 z dnia 1 lutego 2012 roku wprost definiuje zakres pracy z rodziną spoczywający na poszczególnych podmiotach. Do zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim należy:

 • opracowanie projektów 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny oraz ich realizacji,
 • zapewnienie obsługi finansowej dot. współfinansowania pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym,
 • sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny,
 • przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji, o której mowa w art. 193 ust. 8 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • ustanawianie rodziny wspierającej oraz zawierania z rodziną wspierającą umowy, o której mowa w art. 31 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Natomiast Wodzisławska Placówka Wsparcia Dziennego „Dziupla” organizuje pracę z rodziną
w zakresie:

 • konsultacji i poradnictwa specjalistycznego,
 • terapii i mediacji,
 • usług dla rodzin z dziećmi, w tym usług opiekuńczych i specjalistycznych,
 • pomocy prawnej, w szczególności w zakresie prawa rodzinnego,
 • organizowania dla rodzin spotkań mających na celu wymianę ich doświadczeń oraz zapobiegania izolacji,
 • zatrudniania asystentów rodziny,
 • pomocy w opiece i wychowaniu dziecka,
 • tworzenia możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny,
 • pracy z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych
 • prowadzenia monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej.