Ważne informacje o dodatku węglowym

 W związku z wejściem z dniem 3 listopada 2022r. nowelizacji ustawy o dodatku węglowym zmiana przepisów wprowadza następujące zmiany:

  • możliwość uzyskania dodatku węglowego przez kilka gospodarstw domowych zamieszkujących pod jednym adresem (wyjątek do zasady „jeden adres, jeden dodatek”),
  • możliwość uzyskania dodatku węglowego przez gospodarstwa domowe, które dokonały zgłoszenia źródła ogrzewania do CEEB po 11 sierpnia 2022 r., lub w ogóle nie dokonały zgłoszenia do CEEB,
  • możliwość przyznania dodatku najbardziej wrażliwym odbiorcom, bez konieczności złożenia wniosku o jego wypłatę,
  • w wybranych przypadkach, konieczność przeprowadzenia przez organy gminy wywiadu środowiskowego,
  • w wybranych przypadkach, możliwość ponownego złożenia wniosku przez wnioskodawców, którym odmówiono wypłaty dodatku,

W przypadku, gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe i w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem w odrębnych lokalach, istnieje możliwość przyznania więcej niż jednego dodatku węglowego.

Gospodarstwu domowemu, które zajmuje lokal, dla którego nie było możliwe ustalenie odrębnego adresu, wójt, burmistrz albo prezydent miasta przyznaje dodatek węglowy w drodze decyzji administracyjnej, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego organ ten ustalił:

  • zamieszkiwanie pod jednym adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych oraz
  • wykorzystywanie przez te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ogrzewania.

W przypadku, gdy w jednym lokalu zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, przysługuje jeden dodatek węglowy dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących w tym lokalu.

Po zmianie przepisów przyznanie dodatku będzie możliwe również gdy źródło ogrzewania gospodarstwa domowego nie zostało zgłoszone lub wpisane do CEEB do 11 sierpnia 2022 r., pod warunkiem, że w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustalono, że źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest źródło wskazane we wniosku o dodatek węglowy oraz uprawniające do otrzymania tego dodatku.

Jeżeli podczas przeprowadzania wywiadu środowiskowego okaże się, że źródło ciepła nie zostało zgłoszone do CEEB, Wójt, burmistrz albo prezydent miasta dokona wpisu źródła ciepła do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB), jeżeli źródło nie było wcześniej zgłoszone do tej ewidencji, bez konieczności składania odpowiedniej deklaracji.

Jeśli wniosek o dodatek węglowy został już rozpatrzony (wnioskodawca otrzymał decyzję odmowną lub zawiadomienie o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania), to aby uprawnienie do dodatku zostało ustalone na podstawie aktualnych przepisów należy ponownie złożyć wniosek o wypłatę dodatku węglowego.

Jeśli wniosek o dodatek węglowy został złożony, a nie został jeszcze rozpatrzony, to nie ma potrzeby składania kolejnego wniosku, albowiem wniosek ten będzie rozpatrywany na nowych zasadach.

Ostateczny termin składania wniosku o dodatek węglowy upływa z dniem 30 listopada 2022 roku.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z poradnikiem dotyczącym dodatku węglowego.

Do pobrania/przeczytania: