Warsztaty kucharskie

20 lutego rozpoczną się warsztaty rozwijające zainteresowania pn. "kucharz" dla osób biorących udział w projekcie "Lepsze Jutro".

Zajęcia odbywać się będą w Rybniku. Prowadzić je będzie Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach Centrum Kształcenia Zawodowego z siedzibą w Rybniku.
Zakres tematyczny warsztatów obejmować będzie m.in.: zasady GMP/GHP, planowanie produkcji, zasady i wymagania w zakresie żywienia gości, wstępną obróbkę surowców, technikę sporządzania dań podstawowych a także garmażeryjnych, przekąsek , sałatek.
Na zakończenie uczestnicy otrzymają zaświadczenia o odbyciu warsztatów, które w przyszłości maja im pomóc w znalezieniu pracy.
Szczegółowych informacji dotyczących zajęć udzielają uczestnikom pracownicy Biura Projektu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim pod numerem /32/ 455 62 00.

Projekt "Lepsze Jutro" Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim realizuje w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznegow ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Celem przedsięwzięcia jest aktywna integracja i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez podniesienie poziomu aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców Wodzisławia Śląskiego z rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo - wychowawczej zagrożonych wykluczeniem społecznym, często spowodowanych bezrobociem.
Projekt podzielony jest na dwa etapy. Pierwszy powoli dobiega końca. Aktualnie jest prowadzona rekrutacja do nowej edycji.