Warszaty POPŻ za nami

logo fead

Dnia 7 lipca w godzinach od 9:00 do 11:00 w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim odbyły się warsztaty dla osób korzystających z produktów żywnościowych w ramach realizowanego przez tutejszy Ośrodek Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Podprogram 2019.

Osobami uprawnionymi do korzystania z pomocy żywnościowej są osoby, których dochód nie przekracza: 1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1056 zł dla osoby w rodzinie. Produkty Żywnościowe wydawane są osobom, które posiadają odpowiednie skierowanie wystawione przez MOPS. Wsparciem w ramach Podprogramu 2019 objętych jest 380 osób.

.fead