W MOPS-ie ruszył nowy projekt

1 kwietnia w naszym mieście wystartował projekt "Fachowa siła przyszłością dla rodziny", który Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim realizuje w partnerstwie z Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych z Rybnika.

Projekt otrzymał dofinansowanie Ministerstwa Rozwoju i jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowany będzie na terenie jednej z dzielnic Wodzisławia Śląskiego - Wilchwy. Celem projektu jest wypracowanie modelowych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania dziedziczeniu ubóstwa.
Działania obejmują 3 fazy podzielone na 4 etapy. W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone pogłębione badanie dotyczące sytuacji panującej na terenie Wilchw. W trakcie wdrażania pierwszej fazy projektu duży nacisk zostanie położony na realizację zasady empowerment - czyli włączania w działania projektu mieszkańców. Założenie jest takie, że mieszkańcy Wilchw będą zapraszani do wspólnej analizy i oceny sytuacji panującej w miejscu ich zamieszkania.
- Chcemy angażować mieszkańców dzielnicy Wilchwy w każdy etap. Liczymy, że dzięki wspólnie wypracowanym rozwiązaniom wzmocni się ich zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności za wspólną przestrzeń w której żyją, która powstanie w ramach modelu, który stworzymy w ramach realizowanego projektu - mówi Danuta Rassek, zastępca dyrektora MOPS-u i koordynator projektu.
Równolegle z trwającymi badaniami diagnostycznymi rusza także praca Grupy Roboczej, składająca się ze specjalistów różnych dziedzin. Grupa ta odpowiedzialna będzie za stworzenie finalnego narzędzia jakim ma być przedmiotowy model.
Dlatego też zachęca się mieszkańców do zapoznania się z poniższymi linkami:

Powyższe materiały będą analizowane na najbliższym spotkaniu Grupy Roboczej, które zaplanowano na dzień 11 kwietnia 2017 roku godzina 13.30 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim.

Projekt Fachowa siła przyszłością dla rodziny realizowany jest w ramach konkursu nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-004/16 na makro-innowacje w temacie Przerwanie procesu dziedziczonego ubóstwa na obszarach zdegradowanych w ramach Działania 4.1 Innowacje społeczne. Skierowany jest do rodzin zamieszkujących dzielnicę Wilchwy, u których zdiagnozowano międzypokoleniowe dziedziczenie ubóstwa. Adresatami będą rodziny 3-pokoleniowe. Celem projektu jest zminimalizowanie problemów społecznych występujących na obszarze dzielnicy, zminimalizowanie występującej biedy, a co za tym idzie przerwanie procesu dziedziczenia ubóstwa.
Wartość projektu opiewa na kwotę 904 150,00 zł z czego 876 150,00 zł stanowi dofinansowanie z funduszy europejskich.
Przeczytaj więcej o projekcie - kliknij