W dalszym ciągu poszukujemy uczestników do Projektu!

logo

Nie masz pomysłu na siebie?, Chcesz pracować?, Chcesz rozwijać swoje umiejętności i zainteresowania? Chcesz nabyć nowych kompetencji? Masz ochotę miło i aktywnie spędzićswój wolny czas? Lubisz przebywać z ludźmi? Jesteś osobą aktywną? Chcesz nauczyć się gotować? Od dawna chciałeś zaczerpnąć informacji na temat ogrodnictwa? A może potrzebne Ci są nowe umiejętności praktyczne? Mogą Ci w tym pomóc m.in. warsztaty kulinarne, ogrodnicze, umiejętności praktycznych... Chcesz za darmo zdobyć kwalifikacje? Marzysz o awansie w pracy?

 

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS !!!  Mamy coś właśnie dla Ciebie !!!

Zainteresuj się naszymi działaniami,

które będą realizowane w najbliższym czasie przez nasz Ośrodek...

W ramach rewitalizacji dworca kolejowego i budowy Centrum Przesiadkowego w Wodzisławiu Śląskim, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje

Program Aktywności Lokalnej dzielnicy Jedłownik "Aktywni razem mogą wszystko" w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

Projekt Program Aktywności Lokalnej dzielnicy Jedłownik „Aktywni razem mogą wszystko” Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje w pratnerstwie razem z Fundacją AWANS z Rybnika w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, dla działania: 9.1. Aktywna Integracja, dla poddziałania: 9.1.2. Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego społeczności lokalnych – RIT.

O PROJEKCIE...

CEL:

Celem głównym realizacji Programu Aktywności Lokalnej jest wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej osób zamieszkujących obszar zdegradowany i peryferyjny dzielnicy jedłownik, w tym w szczególności osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Do celów szczególnych należą:

 • zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego,

 • poprawa sytuacji osoby wykluczonej funkcjonującej w środowisku wpłynie na całe otoczenie,

 • poprawa jakości zycia poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych oraz sytuacji materialno-bytowej oraz wzmocnienie kompetencji osobistych uczestników,

 • nabycie/podniesienie kwalifikacji, zwiększenie kompetencji społeznych oraz zwiększenie umiejętności poruszania się po rynku pracy,

 • wzmocnienie poczucia własnej wartości, a także pewności siebie,

 • wzrost zaradności, samofdzielności i aktywności spolecznej pomogą w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru zawodu,

 • wprowadzenie osób na rynek pracy, poprzez udział w szkoleniach zawodowych, osoby zdobędą kwalifikacje (certyfikaty).

ODBIORCY:

Grupą docelową projektu będzie 23 mieszkańców Wodzisławia Śląskiego z dzielnicy Jedłownik, w tym szczególności osoby zagrtożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz otoczenie tych osób w zakresie niezbędnym do wsparcia sosób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.

DO PROGRAMU MOGĄ ZOSTAĆ ZAKWALIFIKOWANE NASTĘPUJĄCE OSOBY:

osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym:

 • osoby lub rodziny korzystają ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508) lub kwalifikują się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

 • Osoby o których mowa w art.1 ust.2 ustawy z dnia 13.06.2003r. o zatrudnieniu socjalnym,

 • Osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej o których mowa w ustawie z dnia 9.06.2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

 • Osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26.10.1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich,

 • Osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii o których mowa w ustawie z dnia 7.09.1991r. o systemie oświaty,

 • Osoby z niepełnosprawnością – osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 lub uczniowie/dzieci z niepełnosprawnościami w rozumieniu wytycznych z zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze edukacji na lata 2014-2020,

 • Członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą z niepełnosprawnością o ile co najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością,

 • Osoby niesamodzielne w tym również osoby przebywające w pieczy zastępczej na warunkach określonych w art,37 ust.2 ustawy z dnia 9.06.2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

 • Osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu wytycznych w zakresie monitowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020,

 • osoby odbywające kary pozbawienia wolności,

 • osoby korzystające z POPŻ.

DZIAŁANIA - KORZYŚCI UDZIAŁU W PROJEKCIE:

 • wizyta studyjna,

 • liczne spotkania animacyjne,

 • działania o charakterze środowiskowym (np. piknik, festyn),

 • wsparcie zawodowe lub psychologiczne,

 • udział w warsztatach dworcowych m.in. warsztaty kulinarne, ogrodnicze, umiejętności praktycznych,

 • szkolenia zawodowe,

 • staże zawodowe,

 • wsparcie towarzyszące (tj. catering podczas szkoleń, pomoc materialną w postaci zasiłków),

 • wdrożenie Budżetu Równych Szans (przygotowanie, wybór oraz realizacja mikro-projektów).

 

JESTEŚ ZAINTERESOWANY? PROSIMY O KONTAKT Z PONIŻEJ PODANYMI OSOBAMI:

 • Mirosława Gawliczek tel: 32 45 90 654
 • Agnieszka Kasperczyk tel: 32 45 90 660