Usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze są formą pomocy, której celem jest zaspokojenie codziennych, podstawowych potrzeb osób, które nie są w stanie samodzielnie funkcjonować w swoim miejscu zamieszkania ze względu na wiek, chorobę lub inną przyczynę i umożliwiają jej pozostanie w środowisku domowym.

Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów
z otoczeniem.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi stanowią istotną formę wsparcia dla tej grupy osób. Polegają najczęściej na pomocy i asystowaniu w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych oraz trenowaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego zaspokajania potrzeb bytowych, wspólnym organizowaniu i spędzanie czasu, korzystaniu z usług rożnych instytucji, pomocy w załatwianiu spraw urzędowych, pomocy i wspieraniu w uzyskaniu zatrudnienia, wsparcie i interwencje psychospołeczne.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są formą wsparcia dostosowaną do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. 

Ośrodek Pomocy Społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia. Wysokość odpłatności za usługi uzależniona jest od sytuacji rodzinnej osoby oraz jej dochodu lub dochodu na osobę w rodzinie. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze są bezpłatne dla osób, których dochód nie przekracza ustawowego kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej lub osoby w rodzinie.

Zasady odpłatności

Dokładne zasady odpłatności określa Uchwała Nr XXIII/247/04 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania, ustalania odpłatności i zwalniania od opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

 

Od 01 lutego 2023 roku realizatorem usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych jest firma VITAL-MED Sp. z o .o., ul. Niepodległości 59, 37-200 Przeworsk, oddział Gliwice: ul. Zygmunta Starego 6,

Cenny usług opiekuńczych:

  • 29,90 zł brutto - cena za jedną godzinę usług opiekuńczych w okresie od dnia 1 lutego 2023 roku do dnia 31 stycznia 2024 roku,

  • 29,90 zł brutto - cena za jedną godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych w okresie od dnia 1 lutego 2023 roku do dnia 31 stycznia 2024 roku,
  • 45,00 zł brutto - cena za jedną godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w okresie od 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku,

 

Podstawa prawna