Trwa nabór do projektu Program Aktywności Lokalnej dzielnic Stare i Nowe Miasto "Aktywność szansą na nowy początek".

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim zachęca do udziału w projekcie unijnym Program Aktywności Lokalnej dzielnic Stare i Nowe Miasto "Aktywność szansą na nowy początek".

JJJ

Trwają zapisy. Nie zwlekaj. Zgłoś się już dziś.

Ilość miejsc ograniczona.

 

O projekcie:

Projekt Program Aktywności Lokalnej dzielnic Stare i Nowe Miasto "Aktywność szansą na nowy początek" tutejszy ośrodek realizuje w partnerstwie z Centrum Rozowju Inicjatyw Społecznych w Rybniku.

Projekt będzie realizowany w ramach rewitalizacji dworca kolejowego i budowy Centrum Przesiadkowego w Wodzisławiu Śląskim.

Grupą docelową będzie 25 mieszkańców Wodzisławia Śląskiego z dzielnic Starego i Nowego Miasta, w tym w szczególności osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz otoczenie tych osób w zakresie niezbędnym do wsparcia osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Celem głównym projektu jest wzmocnienie aktywności społecznej  i zawodowej 25 osób, mieszkańców Wodzisławia Śląskiego zamieszkujący obszar zdegradowany i peryferyjny dzielnic Stare i Nowe Miasto, w tym w szczególności osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Kto może się zgłosić?

Osoby z Wodzisławia Śląskiego zamieszkujące poszczególne ulice na dzielnicach miasta według wskazanych poniżej danych:

Nowe Miasto:

 • 26 Marca (11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31,33, 6, 8, 18, 18b, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 2, 3, 5, 2a, 2e, 42, 44, 62, 64, 64a, 70, 72,74, 76, 78, 80, 80a, 80b, 94b),
 • Rybnicka (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 22a, 24, 26),
 • Marklowicka (2,4,6,6a),
 • Tysiąclecia,
 • Pokoju,
 • PCK,
 • Plac Zwycięstwa,
 • Piastowska,
 • Wojska Polskiego,
 • Prusa,
 • Orzeszkowej,
 • Żeromskiego,
 • Sosny,
 • Słoneczna,
 • Harcerska,
 • Jana Pawła II,
 • Waryńskiego,
 • Wyszyńskiego.

Stare Miasto:

 • Wałowa (12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 43, 44, 45, 47, 49, 51,55, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41),
 • Radlińska (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16,5-7, 9-11, 13, 15, 27, 31, 33, 35, 35a),
 • Michalskiego (4, 6, 8),
 • Rynek (16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29),
 • Szkolna,
 • Gałczyńskiego,
 • Daszyńskiego,
 • Podgórna,
 • Mała,
 • Ogrodowa,
 • Kubsza,
 • Gladbeck,
 • Głowackiego,
 • Św. Jana,
 • Piłsudskiego,
 • Apteczna,
 • Styczyńskiego,
 • Opolskiego,
 • Kościelna,
 • Sądowa,
 • Minorytów,
 • Pośpiecha.

W tym:

- osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym:

 • osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508) lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • osoby o których mowa w art.1 ust.2 ustawy z dnia 13.06.2003 r. o zatrudnieniu socjalnym,
 • osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej o których mowa w ustawie z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26.10.1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich,
 • osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii o których mowa w ustawie z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty,
 • osoby z niepełnosprawnością – osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu wytycznych
  w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 lub uczniowie/dzieci z niepełnosprawnościami w rozumieniu wytycznych z zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze edukacji na lata 2014-2020,
 • członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą z niepełnosprawnością o ile co najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością,
 • osoby niesamodzielne w tym również osoby przebywające w pieczy zastępczej na warunkach określonych w art. 37 ust.2 ustawy z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu wytycznych w zakresie monitowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020,
 • osoby odbywające kary pozbawienia wolności,
 • osoby korzystające z PO PŻ.

 

Korzyści z udziału w projekcie:

 • wizyta studyjna;
 • liczne spotkania animacyjne;
 • interesujące działania o charakterze środowiskowym dla całych rodzin (np. piknik, festyn),
 • wsparcie zawodowe lub psychologiczne;
 • udział w warsztatach dworcowych m.in. warsztaty kulinarne, ogrodnicze, umiejętności praktycznych;
 • bezpłatne szkolenia zawodowe,
 • staże zawodowe;
 • wsparcie towarzyszące (tj. catering podczas szkoleń, pomoc materialną w postaci zasiłków).

Jesteś zainteresowany?

Zgłoś się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim, ul. Daszyńskiego 3 lub zadzwoń pod numer telefonu: 32/45 90 675, 45 90 684, 45 90 654 i poproś o rozmowę z pracownikami Weroniką Grabiec, Ewą Błędowską lub Renatą Jureczko.

Liczba miejsc jest ograniczona!

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są poniżej: