Świadczenie za życiem

1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem". Gwarantuje ona m.in. prawo do jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł z tytułu urodzenia niepełnosprawnego dziecka.

O wsparcie ubiegać się można, gdy u dziecka diagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Stwierdza to w zaświadczeniu lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.
Świadczenie przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód, ale pod warunkiem, że wniosek zostanie złożony w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu, co potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną. Nie dotyczy to osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także osób, które przysposobiły dziecko.
Kwoty jednorazowego świadczenia nie wlicza się do dochodu o którym mowa w art.8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.

Wnioski o wypłatę ww. świadczenia przyjmowane są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Daszyńskiego 3.

Dokumenty do pobrania:

Przeczytaj także informacje  - kliknij