Świadczenia opiekuńcze

Masz w rodzinie niepełnosprawne dziecko lub dorosłą osobę? A może jest wśród Twoich bliskich osoba, która ukończyła 75 rok życia? Sprawdź czy możesz ubiegać się o świadczenia opiekuńcze.

Zasiłek pielęgnacyjny
Przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi od 1 listopada 2019 roku 215,84 zł.

Do pobrania:

Świadczenie pielęgnacyjne
Przysługuje matce albo ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną oraz innym osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami. Przysługuje niezależnie od dochodów rodziny.
Od 1 stycznia 2016 r. świadczenie pielęgnacyjne wynosi 1300 zł miesięcznie na rękę (równowartość kwoty najniższego wynagrodzenia netto). Warto przy tym dodać, że opiekun ma opłacane przez państwo składki, dzięki czemu w przyszłości może liczyć na emeryturę, mimo tego, że nie pracował.
Od 1 stycznia 2017 roku przewidziana została coroczna waloryzacja wysokości świadczenia pielęgnacyjnego, polegającą na corocznym wzroście wysokości tego świadczenia o procentowy wskaźnik, o jaki zwiększać się będzie minimalne wynagrodzenie za pracę.

Do pobrania:

 

Specjalny zasiłek opiekuńczy
Przysługuje osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą o znacznym stopniu niepełnosprawności albo osobą niepełnosprawną łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielniej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Przysługuje on, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty kryterium dochodowego wynoszącego 764 zł netto. Jego wysokość to 520 zł miesięcznie (710 zł brutto łącznie ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne).

Do pobrania:

 

Zasiłek dla opiekunów
Zasiłek dla opiekunów przysługuje osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1548 oraz z 2013 r. poz. 1557) z dniem 1 lipca 2013 r. Prawo do tego świadczenia nie jest uzależnione od kryterium dochodowego.
Zasiłek dla opiekunów przysługuje w wysokości 520 zł miesięcznie (710 zł brutto łącznie ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne).

Jak wypłacany jest zasiłek dla opiekunów?

  1. Zasiłek dla opiekunów przyznaje się na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane nas czas określony, wówczas prawo do zasiłku ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.
  2. W przypadku upływu terminu, na który została wydana decyzja, w związku z utratą ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności prawo do zasiłku dla opiekuna ustala się na wniosek.

Gdzie składać wnioski o ustalanie praw do świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekunów?
Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekunów należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ulicy Daszyńskiego 3. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Ośrodka również telefonicznie pod numerem: 662 093 648