Stypendia szkolne i zasiłki

Stypendium szkolne o charakterze socjalnym

Wnioski o stypendium szkolne o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego wraz z załącznikami należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim do 15 września każdego roku, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października każdego roku.
Wniosek o udzielenie stypendium szkolnego może złożyć:
- rodzic
- inny przedstawiciel ustawowy uczniów
- pełnoletni uczeń
- dyrektor szkoły lub kolegium.
Prawo do ubiegania się o stypendium szkolne przysługuje, jeżeli miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza kwoty tzw. "kryterium dochodowego na osobę w rodzinie", o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej - obecnie obowiązuje kwota 528,00 zł.
Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje:
- uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
- wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi - realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
- uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych ? do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
- słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
Podstawowe świadczenie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - stypendium szkolne - przyznawane jest uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Dokumenty do pobrania: