Stypendia szkolne i zasiłki

Stypendium szkolne o charakterze socjalnym

Wnioski o stypendium szkolne o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego wraz z załącznikami należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim od 1 do 15 września br a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października br.
Wniosek o udzielenie stypendium szkolnego może złożyć:
- rodzic
- inny przedstawiciel ustawowy uczniów
- pełnoletni uczeń
- dyrektor szkoły lub kolegium.
Prawo do ubiegania się o stypendium szkolne przysługuje, jeżeli miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza kwoty tzw. "kryterium dochodowego na osobę w rodzinie", o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej - obecnie obowiązuje kwota 600,00 zł.
Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje:

  • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
  • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi - realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
  • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych ? do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
  • słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Podstawowe świadczenie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - stypendium szkolne - przyznawane jest uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendia szkolne dla obywateli Ukrainy.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śl. informuje o możliwości ubiegania się o stypendium szkolne również dla uczniów będących obywatelami Ukrainy, którzy uczą się w polskiej szkole i przybyli do Polski z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi od dnia 24 lutego 2022 r.

Aby świadczenie mogło być przyznane miesięczna wysokość dochodu w rodzinie ucznia nie może przekroczyć kryterium dochodowego, tj. kwoty 600 zł na osobę. Miesięczna wysokość dochodu ustalana jest na zasadach określonych w art. 8 ust. 3–13 ustawy o pomocy społecznej.

Wnioski na dany rok szkolny wydawane i przyjmowane są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim, ul. Daszyńskiego 3 - od 1 września do 15 września (nieprzekraczalny ustawowy termin).

Dokumenty do pobrania: