Strefa Rodziny

"Strefa Rodziny" pod taką nazwą prowadzony jest cykl zajęć z pedagogiem dla uczestników projektu "Lepsze Jutro" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Działania mają na celu wsparcie rodziców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i wypracowanie dobrej komunikacji między nimi.
Od dziś, tj. poniedziałku 27 czerwca do czwartku 30 czerwca, 20 osób będzie brało udział w wykładach, prezentacjach, ćwiczeniach warsztatowych i dyskusjach. Ich zakres tematyczny obejmuje takie zagadnienia jak:

 •  wzmocnienie relacji w rodzinie,
 • problemy opiekuńczo - wychowawczo w rodzinie,
 • próba zdiagnozowania problemu w danej rodzinie oraz próba jego rozwiązania,
 • pomoc w radzeniu sobie z problemami w rodzinie,
 • wpływ sytuacji kryzysowych na dziecko i rodzinę
 • budowanie więzi rodzinnych i ich znaczenie w życiu dziecka,
 • efektywna komunikacja z dzieckiem oraz innymi członkami rodziny,
 • potrzeby edukacyjne dzieci i sposoby wspierania dzieci w procesie edukacyjnym i rozwijaniu zainteresowań,
 • pełnienie ról rodzicielskich i stosowanie właściwych metod wychowawczych,
 • umiejętność konstruktywnego rozwiązywania konfliktów,
 • prawidłowa komunikacja w rodzinie,
 • kształtowanie norm i wartości rodzinnych,
 • rozpoznawanie problemów i potrzeb rozwojowych dziecka,
 • organizacja czasu wolnego dla rodziny,
 • role społeczne kobiet i mężczyzn w życiu zawodowym i społecznym.

Zajęcia odbywają się w pomieszczeniach "Fenixa" w Wodzisławiu Śląskim. Uczestnicy zajęć mają zapewniony ciepły posiłek oraz opiekę dla dzieci.

Przypomnijmy projekt "Lepsze Jutro" Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim realizuje w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, działania: 9.1. Aktywna integracja, poddziałania: 9.1.6. Programy aktywnej Integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Celem przedsięwzięcia jest aktywna integracja i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu osób mieszkających na terenie powiatu wodzisławskiego poprzez wzrost kompetencji społecznych i zawodowych.

Do tej pory w ramach projektu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim przygotował: zajęcia z psychologiem, grupowy trening umiejętności społecznych, szkolenie równych szans, zajęcia z zakresu aktywnego poszukiwania pracy oraz piknik rodzinny. Przed uczestnikami jeszcze m.in. kursy prawa jazdy, wycieczka rodzinna, wyjście do restauracji. Z kolei dla ich dzieci w okresie trwania wakacji zorganizowane zostaną zajęcia plastyczne oraz sportowo- rekreacyjne.

Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę 3 619 827,99 zł, z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej to 3 076 853,79 zł. Wartość projektu realizowanego tylko przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim na dwa lata 2016 - 2017 r. wynosi 600 000,00 zł.