Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Mieście Wodzisław Śląski na lata 2016-2025

Strategia to usystematyzowana, długoterminowa i perspektywiczna koncepcja polityki społecznej, mająca na celu objęcie wsparciem osoby zagrożone lub dotknięte wykluczeniem społecznym oraz stworzenie optymalnych warunków dla funkcjonowania społeczności lokalnej. Głównym zadaniem strategii jest wyrównanie szans społecznych mieszkańców miasta dzięki efektywnej współpracy wszystkich partnerów działających w obszarze polityki społecznej.

Dokument zawiera diagnozę problemów społecznych, analizę SWOT oraz cele, które należy realizować mając na uwadze zapewnienie mieszkańcom wysokiego poziomu i jakości życia oraz aktywne przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.
Wyznaczone zostały 4 strategiczne obszary działania:

  • Zharmonizowana polityka społeczna
  • Użyteczny i skuteczny system opieki nad rodziną
  • Integracja społeczna osób starszych i promocja ochrony zdrowia
  • Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

W ramach każdego z tych obszarów wyznaczono cele szczegółowe. Dokument został utworzony na takim poziomie ogólności by władze miasta mogły dostosowywać swoje działania do zmieniających się warunków społecznych, pamiętając o tym, że główne cele strategii nie powinny zostać naruszone. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Mieście Wodzisław Śląski na lata 2016-2025 nie stanowi zbioru zamkniętego. W okresie czasu, który obejmuje Strategia, wdrażane i realizowane będą w zależności od potrzeb, programy i projekty dotyczące poszczególnych obszarów problemów społecznych m.in. wspierania osób niepełnosprawnych, aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, wspierania rodzin i dzieci, wzmacniania kapitału społecznego mieszkańców oraz integracji działań wszystkich instytucji.
Instytucją odpowiedzialną za wdrożenie i koordynację Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim. Przy realizacji założeń dokumentu niezwykle istotna jest współpraca pracowników pomocy społecznej z instytucjami sektora publicznego, organizacjami pozarządowymi oraz lokalną społecznością.

Dokument zakłada ewaluację, która powinna być przeprowadzona w 2025 roku.

Przeczytaj/ pobierz Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych w Mieście Wodzisław Śląski na lata 2016-2025.