Startuje"Lepsze Jutro"

"Lepsze jutro" pod taką nazwą Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem przedsięwzięcia jest aktywna integracja i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez podniesienie poziomu aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców Wodzisławia Śląskiego z rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo - wychowawczej zagrożonych wykluczeniem społecznym, często spowodowanych bezrobociem.
W ramach projektu planuje się różne szkolenia, warsztaty o charakterze społecznym, zawodowym czy zdrowotnym, jak też działania o charakterze środowiskowym. Weźmie w nich udział 20 podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Spotkanie inauguracyjne dla uczestników projektu "Lepsze jutro" odbędzie się 4 maja o godzinie 8.30 w sali konferencyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim.

Szczegółowy harmonogram projektu będzie przekazywany na bieżąco.