Spotkanie Grupy Roboczej

Pierwsze spotkanie Grupy Roboczej za nami. Wczoraj, we wtorek, 11 kwietnia w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim spotkali się specjaliści, którzy podjęli się zadania opracowania innowacyjnego modelu pracy socjalnej.

A wszystko za sprawą realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wspólnie z Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych Projektu "Fachowa siła przyszłością dla rodziny", który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany jest do rodzin u których zdiagnozowano międzypokoleniowe dziedziczenie biedy. Głównym i fundamentalnym jego celem jest zminimalizowanie problemów społecznych występujących w obszarze dzielnicy Wilchwy, zminimalizowanie występującej biedy, a co za tym idzie przerwanie procesu dziedziczenia ubóstwa. Wsparcie projektu będzie kierowane do dorosłych osób, niepracujących, posiadających dzieci w wieku szkolnym, a ponadto do dzieci tych osób oraz ich rodziców.
Wtorkowe spotkanie miało charakter organizacyjny. W jego trakcie przedstawiono członków Grupy Roboczej. Liczy ona 8 osób. Wśród niej są pracownicy

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych, specjalista ds. dzieci i młodzieży oraz wiedzy o dzielnicy Wilchwy oraz specjaliści ds. diagnozy. Omówiono ponadto aktualnie funkcjonujący system pomocy osobie w MOPS-ie w Wodzisławiu Śląskim, przedstawiono problemy z którymi borykają się mieszkańcy Wilchw, prowadzone dotychczasowe działania na tym terenie oraz wskazano oczekiwania związane z wypracowaniem nowego modelu.
Przedstawiony został także wstępny harmonogram prac nad modelem i podręcznikami oraz koncepcja badań. Kolejne spotkanie wyznaczono na dzień 25 kwietnia br.
Nadmieńmy, że model ma zostać wypracowany do końca września 2017 roku. Kolejnym etapem będzie przetestowanie wypracowanego modelu i ostate

cznie włączenie go do lokalnej polityki i praktyki. Będzie to jednak uzależnione od otrzymania dla każdej fazy pozytywnej weryfikacji Instytucji Oceniającej Konkurs.
Projekt "Fachowa siła przyszłością dla rodziny" realizowany jest w ramach konkursu nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-004/16 na makro-innowacje w temacie Przerwanie procesu dziedziczonego ubóstwa na obszarach zdegradowanych w ramach Działania 4.1 Innowacje społeczne. Wartość projektu opiewa na kwotę 904 150,00 zł z czego 876 150,00 zł stanowi dofinansowanie z funduszy europejskich.