Spotkania animacyjne na PKP za nami...

W dniach 24 października, 19 listopada i 3 grudnia 2019 roku na terenie Dworca PKP w Wodzisławiu Śląskim odbywały się spotkania animacyjne dla uczestników projektu Program Aktywności Lokalnej dzielnic Stare i Nowe Miasto "AKTYWNOŚĆ SZANSĄ NA NOWY POCZĄTEK", który realizowany będzie do końca października 2020 roku przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim i Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS w Rybniku.

euroPierwsze trzy spotkania projektu miały charakter wstępny i służyły zapoznaniu uczestników z jego założeniami, dokonaniu wstępnej diagnozy potrzeb oraz integracji.

Podczas pierwszego spotkania animator z Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS oraz przedstawiciele projektu z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zaprezentowali główne działania projektu, omówili cele, zasady udziału, czas trwania oraz szanse, jakie daje uczestnikom udział w projekcie, tj. przede wszystkim możliwość społecznej aktywizacji, a także szansa na realizację szkolenia lub kursu zawodowego, pomoc trenera pracy w znalezieniu zatrudnienia, czy możliwość skorzystania z odpłatnego stażu.

W czasie drugiego spotkania prowadzonego przez animatora z Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS uczestnicy wykonywali serię zadań i ćwiczeń integracyjnych, które pozwoliły im wzajemnie lepiej się poznać. Element integracji uczestników projektu jest niezbędny z punktu widzenia celu projektu, tj. integracji i aktywizacji społecznej. Dzięki lepszej znajomości uczestnicy projektu będą bardziej skłonni do współpracy przy realizacji własnych mikro projektów w kolejnych miesiącach realizacji zadania. Podczas tego spotkania animator przeprowadził także ankietę dotyczącą potrzeb uczestników w zakresie rozwoju społecznego.

Trzecie spotkanie składało się z trzech części. W pierwszej z nich – w celu głębszego poznania się – uczestnicy wykonali kilka ćwiczeń integracyjnych. W drugiej części animator przedstawił wyniki ankiety przeprowadzonej podczas drugiego spotkania i dotyczącej potrzeb uczestników w zakresie rozwoju społecznego. Ostatnia część spotkania miała charakter dyskusji na temat kluczowych problemów, które dostrzegają uczestnicy projektu w swoim miejscu zamieszkania, ale także wartości i pozytywnych jego aspektów.

Projekt Program Aktywności Lokalnej dzielnic Stare i Nowe Miasto "Aktywność szansą na nowy początek" Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS w Rybniku realizuje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, dla działania: 9.1. Aktywna Integracja, dla poddziałania: 9.1.2. Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego społeczności lokalnych – RIT.

Projekt jest realizowany w ramach rewitalizacji dworca kolejowego i budowy Centrum Przesiadkowego w Wodzisławiu Śląskim.

Celem głównym projektu jest wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej 25 osób, mieszkańców Wodzisławia Śląskiego zamieszkujący obszar zdegradowany i peryferyjny dzielnic Stare i Nowe Miasto, w tym w szczególności osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

 

Całkowita wartość projektu : 465 842,66 zł
Kwota dofinansowania: 442 550,53 zł

 

Galeria