"Rodzina 500 plus" w Unii Europejskiej

Program Rodzina 500 plus jest zgodny z dotychczasową, unijną praktyką koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Jeśli osoba składająca wniosek lub członek wskazanej we wniosku rodziny przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - w państwie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii, a wyjazd/pobyt ten nie ma charakteru turystycznego, leczniczego lub nie jest związany z podjęciem przez dziecko kształcenia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, to gmina przekaże wniosek wraz z dokumentami właściwemu wojewodzie w celu jego rozpatrzenia i ustalenia czy nie mają zastosowania unijne przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Ma to na celu uniknięcie niedopuszczalnej w przepisach unijnych sytuacji pobierania przez tą samą osobę podobnych świadczeń w dwóch państwach UE, EOG lub Szwajcarii jednocześnie.

Instytucją właściwą d/s koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego dla mieszkańców naszej gminy jest Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Wydział Rodziny i Polityki Społecznej

ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice

adres do korespondencji

ul. Powstańców 41a
40-024 Katowice

adres email do kontaktu:

Obsługa klientów: kontakt osobisty

ul. Powstańców 41a
40-024 Katowice
pok. nr. 4.06

w następujących dniach: poniedziałek, czwartek i piatek w godzinach od 8:30 do 14:30

Obsługa telefoniczna od godziny 8:00 do 10:00 w następujące dni: poniedziałek, czwartek i piatek pod numerami telefonów

  • 32 606 3351
  • 32 606 3352
  • 32 606 3354
  • 32 606 3355
  • 32 606 3357
  • 32 606 3358
  • 32 606 3259
  • 32 606 3261
  • 32 606 3362
  • 32 606 3363