Projekt "Zrób to z POWERem!"

Projekt "Zrób to z POWERem!"

Działanie 1.2 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE:
Okres realizacji:  01.05.2021-31.10.2022
Grupa docelowa:  Osoby młode poniżej 30 roku życia, pozostające bez pracy
w powiecie wodzisławskim, zarejestrowane w PUP Wodzisław Śl. jako bezrobotne, spośród których 80% będą stanowiły osoby, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. (z powodu rozwiązania lub nieprzedłużenia umowy), a 20% będą stanowiły osoby w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (tj. osoby z kategorii NEET, osoby z niepełnosprawnościami, kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby odchodzące z rolnictwa, imigranci i reemigranci, osoby długotrwale bezrobotne).

DZIAŁANIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU:
    • usługa poradnictwa zawodowego/pośrednictwa pracy (w tym IPD oraz spotkania z zakresu kompetencji społecznych),
    • prace interwencyjne lub bony zatrudnieniowe.

Osoby bezrobotne zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o kontakt telefoniczny z doradcami klienta (nr tel.: 32 459 29 41 lub 32 459 29 88).