Projekt Program Aktywności Lokalnej dzielnicy Jedłownik „Aktywni razem mogą wszystko”

Projekt Program Aktywności Lokalnej dzielnicy Jedłownik „Aktywni razem mogą wszystko” Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, dla działania: 9.1. Aktywna Integracja, dla poddziałania: 9.1.2. Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego społeczności lokalnych – RIT.

Projekt będzie realizowany w ramach rewitalizacji dworca kolejowego i budowy Centrum Przesiadkowego w Wodzisławiu Śląskim.

Grupą docelową będzie 23 mieszkańców Wodzisławia Śląskiego z dzielnicy Jedłownik, w tym w szczególności osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz otoczenie tych osób w zakresie niezbędnym do wsparcia osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Celem głównym projektu jest wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej 23 osób, mieszkańców Wodzisławia Śląskiego, zamieszkujący obszar zdegradowany i peryferyjny dzielnicy Jedłownik, w tym w szczególności osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

 

Korzyści z udziału w projekcie:

  • wizyta studyjna;
  • liczne spotkania animacyjne;
  • interesujące działania o charakterze środowiskowym dla całych rodzin (np. piknik, festyn),
  • wsparcie zawodowe lub psychologiczne;
  • udział w warsztatach dworcowych m.in. warsztaty kulinarne, ogrodnicze, umiejętności praktycznych;
  • bezpłatne szkolenia zawodowe,
  • staże zawodowe;
  • wsparcie towarzyszące (tj. catering podczas szkoleń, pomoc materialną w postaci zasiłków).

wartośćprojektu jedłownik