Projekt - Program Aktywności Lokalnej dzielnic Stare i Nowe Miasto "Aktywność szansą na nowy początek"

Informacje ogólne o projekcie

Projekt Program Aktywności Lokalnej dzielnic Stare i Nowe Miasto "Aktywność szansą na nowy początek" Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, dla działania: 9.1. Aktywna Integracja, dla poddziałania: 9.1.2. Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego społeczności lokalnych – RIT.

Informacje prasowe o projekcie

Projekt Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim pn. Program Aktywności Lokalnej dzielnic Stare i Nowe Miasto "Aktywność szansą na nowy początek" został wybrany do dofinansowania w konkursie RPSL.09.01.02-IZ.01-24-281/18 z poddziałania 9.1.2. Wzmacnianie potencjału społeczno–zawodowego społeczności lokalnych–RIT Subregionu Zachodniego.