Projekt "Lokalna Strategia Reintegracji"

Fundacja Imago Biuro z siedzibą Rybniku ogłasza nabór uczestników do Projektu "Lokalna Strategia Reintegracji" z terminem do końca 2022 roku

Projekt skierowany jest dla grupy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Osobami mogącymi wziąć udział są osoby pełnoletnie, niepracujące będące mieszkańcami Subregionu Zachodniego woj. Śląskiego spełniający jedną z przesłanek kwalifikujących do grupy osób zagrożonych wykluczeniem, tj. osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne itp.

Udział w projekcie umożliwia uczestniczenie w bezpłatnych szkoleniach o różnej tematyce, dostosowanej do zainteresowań oraz potrzeb uczestników, dodatkowo uczestnicy mogą liczyć na stypendium szkoleniowe jak również zwrot kosztów dojazdu. Szkolenie poprzedzone jest spotkaniem z doradcą osobistym oraz zapewnione zostaje wsparcie psychologa i pomoc w poszukiwaniu pracy.


Szczegółowych informacji udzielają pracownicy biura projektowego pod numerem tel. 504565301


Projekt "Lokalna Strategia Reintegracji" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2014-2020.

plakat