Projekt "Lepsze jutro"

"Lepsze jutro" - informacje ogólne

Projekt „Lepsze Jutro” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne działania: 9.1. Aktywna integracja poddziałania: 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

"Lepsze jutro" - I edycja

Projekt "Lepsze Jutro" Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim realizuje w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Jego głównym celem jest aktywna integracja i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez podniesienie poziomu aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców Wodzisławia Śląskiego z rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo - wychowawczej zagrożonych wykluczeniem społecznym. Pierwsza edycja projektu "Lepsze Jutro" realizowana była od 1 stycznia 2016 roku.

"Lepsze jutro" - II edycja

Co się dzieje w projekcie "Lepsze Jutro"? Prezentujemy najważniejsze informacje o przebiegu szkoleń i działań środowiskowych.