Program wychodzenia z bezdomności i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu dla miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2016-2020"

Głównym celem programu jest przeciwdziałanie zjawisku bezdomności oraz łagodzenie jego skutków przez wsparcie i podejmowanie inicjatyw na rzecz osób bezdomnych.

Do zadań pomocy społecznej należy udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym. Ze względu na złożoność przyczyn pozostawania w bezdomności, osoby bezdomne wymagają różnorodnych działań na rzecz zaspokojenia ich potrzeb oraz włączenia do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. Program został opracowany, aby móc w bardziej efektywny sposób pomagać osobom bezdomnym w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej, tworzeniu warunków do samodzielnej egzystencji, a w następstwie powrotu do normalnego życia.
Dokument zakłada budowanie spójnego systemu pomocy dla osób i grup dotkniętych problemem bezdomności i zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu miasta Wodzisławia Śląskiego. Zawiera propozycje rozwiązań dotyczących między innymi: zabezpieczenia schronienia dla osób bezdomnych, udzielanego im wsparcia w zakresie poprawy sytuacji socjalno-bytowej w tym: relacji rodzinnych, ponownej integracji i aktywizacji społecznej. Program obejmuje trzy kierunki działań:

1) o charakterze profilaktycznym
2) o charakterze osłonowym
3) o charakterze aktywizującym

Założeniem dokumentu jest to, by osoby bezdomne w dużym stopniu same podejmowały inicjatywy na rzecz zmiany swojej sytuacji życiowej poprzez realizację indywidualnego programu wychodzenia z bezdomności, który będzie stanowił swoistego rodzaju podstawę do pracy z osobą bezdomną. Osoba bezdomna będzie dobrowolnie uczestniczyła w realizacji programu, będzie świadoma co do zachodzących zmian. Szansa na zmianę życia będzie uzależniona od jego indywidualnej postawy oraz zaangażowania.

Dokument został opracowany przez zespół powołany zarządzeniem prezydenta miasta Wodzisławia Śląskiego w skład którego weszli przedstawiciele: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Wodzisławskiej Placówki Wsparcia Dziennego "Dziupla" i Straży Miejskiej.

Pobierz/przeczytaj Program wychodzenia z bezdomności i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu dla miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2016-2020"