Program SMOG STOP - urzędnicy pomogą wypełnić wniosek

Pracownicy Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego udzielają mieszkańcom pomocy przy wypełnianiu wniosków o dofinansowanie zadań w ramach regulaminu programu "SMOG STOP. Dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji", proponowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śląskiego przy ul. Bogumińskiej 4b, w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, pok. 313 oraz 317 lub pod numerami telefonów: 32 45 90 454, 32 45 90 452.

Regulamin programu, wzór wniosku oraz przykładowo wypełniony wniosek dostępny jest na stronie: http://www.wfosigw.katowice.pl/smog-stop.html

Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą od 15 do 26 maja 2017 roku w siedzibie WFOŚiGW w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 19 w godzinach od 7:30 do 15:30 lub można przesłać je pocztą (decyduje data wpływu do Funduszu).

UWAGA: Wnioski złożone przed lub po terminie naboru nie będą podlegały rozpatrywaniu. Przypominamy, że warunkiem koniecznym uzyskania dotacji w ramach programu SMOG STOP jest wymiana źródła ciepła w oddanym do użytkowania i ogrzewanym obiekcie, tj. fizyczna likwidacja dotychczasowego źródła ciepła opalanego paliwem stałym pracującego na potrzeby centralnego ogrzewania lub centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz zabudowa nowego źródła takiego jak:

  • kocioł opalany paliwem stałym z załadunkiem automatycznym, spełniający wymogi 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN EN303-5:2012,
  • kocioł gazowy,
  • kocioł olejowy,
  • kocioł opalany biomasą spełniający wymogi 5 klasy, wg kryteriów zawartych w normie PN EN303-5:2012,
  • kocioł elektryczny,
  • wymiennik ciepła / opłata przyłączeniowa do sieci cieplnej,
  • powietrzna pompa ciepła,
  • pompa ciepła (gruntowa i pozostałe).

Ponadto dotację można otrzymać do: budowy, modernizacji lub wymiany instalacji c.o., zabudowy systemów grzewczych do podgrzewu ciepłej wody użytkowej (kolektory słoneczne, pompy ciepła) i termomodernizacji (docieplenie ścian, stropodachów i dachów, wymiana okien i drzwi zewnętrznych).