Program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 - rok 2021

Program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

Wieloletni rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” finansowany jest ze środków budżetu państwa.

Program zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji.

Program ma charakter modułowy. W jego skład wchodzą trzy moduły, z których każdy ma charakter indywidualny i kierowany jest do innego adresata. W ramach Programu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim realizowane są 2 moduły:

  • MODUŁ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Ze środków przekazywanych w ramach Programu udzielane jest wsparcie osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy:

1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

2) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej

w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku.

  • MODUŁ DLA OSÓB DOROSŁYCH

Ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy udzielane jest wsparcie w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy, osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Celem modułu 1 i 2 Programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

Dofinansowanie zgodnie z zawartą umową: 160 408,00 zł

Realizacja Programu według faktycznego wykonania w roku 2021:

  • dofinansowanie: 154 843,98 zł
  • całkowita wartość: 258 073,98 zł.