Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 ma na celu wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

flaga herbProgram finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego - Funduszu Solidarnościowego.

- Dofinansowanie projektu: 728 076,00 zł
- Całkowita wartość projektu: 728 076,00 zł

Głównym celem Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia, której adresatami są:

1) dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

2) osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:

a) o znacznym stopniu niepełnosprawności

b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z poźn. zm.).

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy i wsparciu uczestnika w:

a) czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej,

b) prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie,

c) przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;

d) podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

asystent