Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023


Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”
edycja 2023 ma na celu wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Program finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego - Funduszu Solidarnościowego.

Dofinansowanie projektu: 1 026 630,00 zł
Całkowita wartość projektu: 1 026 630,00 zł

Głównym celem Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia, której adresatami są:

1) dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;

2) osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie:

a) o znacznym stopniu niepełnosprawności;
b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100).

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy asystenta w:

a) wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
b) wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
c) załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
d) korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);
e) zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.