Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022

Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022

 

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 ma na celu wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Program finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego - Funduszu Solidarnościowego.

Dofinansowanie projektu: 688 500,00 zł
Całkowita wartość projektu: 688 500,00 zł

Głównym celem Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia, której adresatami są:

a) dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;

b) osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub traktowane na równi do wyżej wymienionych, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystenta w szczególności polegają na pomocy asystenta w:

a) wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;

b) wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;

c) załatwianiu spraw urzędowych;

d) korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

e) zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.