Poszukujemy psychologa do pracy z obywatelami Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko: Psycholog - do pracy z osobami wymagającymi pomocy w wyniku wojny na Ukrainie.

Miejsce pracy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim, ul. Daszyńskiego 3, 44-300 Wodzisław Śląski.

Zakres obowiązków:

 • udzielanie pomocy psychologicznej uchodźcom wojennym z Ukrainy przebywającym na terenie Wodzisławia Śląskiego,
 • udzielanie informacji o ofercie i usługach psychologicznych w Wodzisławiu Śląskim dla obywateli Ukrainy,
 • prowadzenie niezbędnej dokumentacji związanej z wykonywanymi zadaniami,
 • współpraca z instytucjami, urzędami, placówkami i organizacjami udzielającymi pomocy uchodźcom,
 • współpraca z innymi osobami zaangażowanymi w pomoc,
 • udział w działaniach związanych z interwencjami kryzysowymi.
 • liczba godzin tygodniowo i miesięcznie do ustalenia.

Oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego psychologicznego potwierdzonego dyplomem polskiej uczelni lub nostryfikowanym w Polsce dyplomem zagranicznej uczelni  (magister psychologii),
 • doświadczenia na podobnym stanowisku.

Mile widziane będzie:

 • dobra znajomość języka ukraińskiego i/lub rosyjskiego umożliwiająca samodzielną pracę z klientem,
 • doświadczenie w pracy z cudzoziemcami,
 • doświadczenie w pracy z osobami, które doświadczyły przemocy lub traumy.

Termin składania dokumentów: do dnia 20.05.2022 r.

Dodatkowe informacje:

 • MOPS zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rekrutacji i wstrzymania przyjmowania ofert,
 • skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami/ kandydatkami,
 • MOPS zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wyboru, którejkolwiek z ofert.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów tj. CV (tylko w języku polskim) oraz kserokopię dyplomu potwierdzającego posiadane wykształcenie (kierunek psychologia)
w jeden wybrany sposób:

 • osobiście w siedzibie MOPS (w dni powszednie w godzinach pracy ośrodka),
 • przesłanie pocztą elektroniczną na adres e-mail:kancelaria@mops.wodzislaw-slaski.pl,
 • przesłanie ich na adres MOPS tj. ul. Daszyńskiego 3, 44-300 Wodzisław Śląski

z dopiskiem na kopercie lub w temacie wiadomości: “KANDYDATURA NA STANOWISKO PSYCHOLOGA DLA OBYWATELI UKRAINY”.

Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, ul. Daszyńskiego 3.

 • MOPS wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować listownie, na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Daszyńskiego 3, 44-300 Wodzisław Śląski lub pocztą elektroniczną, na adres: kancelaria@mops.wodzislaw-slaski.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
 • Dane osobowe przetwarzane są na podstawie przepisów prawa obowiązujących MOPS w celu prowadzenia postępowań, w tym m. in. z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, przyznawania dodatków, pomocy w wychowywaniu i finansowaniu dzieci, przeciwdziałania przemocy
  w rodzinie itp. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe.
 • Dane osobowe nie podlegają profilowaniu.
 • Zgodnie z przepisami przysługuje:
  • prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  • prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
  • prawo do usunięcia danych osobowych, w uzasadnionych przepisami prawa przypadkach,
  • prawdo do przeniesienia danych osobowych, o ile będzie to technicznie możliwe,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w uzasadnionych przepisami prawa przypadkach,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa lub kiedy jest to niezbędne do realizowania zadań MOPS.
 • Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego dane zostały zebrane, dane mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.