Poszukujemy opiekuna do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim poszukuje osoby chętnej do podjęcia zatrudnienia na umowę zlecenie jako opiekun wykonujący specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla klientów MOPS.

MIEJSCE ŚWIADCZENIA USŁUG:

Teren miasta Wodzisławia Śląskiego

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 1. Posiadać Obywatelstwo polskie.
 2. Posiadać pełna zdolność do czynności prawnych oraz do korzystania z pełni praw publicznych.
 3. Nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Posiadać kwalifikacje zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189 poz. 1598 z późn. zm.) tj. pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi, posiadające wykształcenie co najmniej średnie. Ponadto w/w osoby muszą spełniać przesłanki zawarte w § 3 ust. 2, 3, 4 w/w rozporządzenia.
 • Dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków posiadania uprawnień do wykonywania usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, są dokumenty wymienione powyżej.
 1. Posiadać conajmniej trzymiesięczne doświadczenie zawodowe w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi zdobyte w jednej z jednostek zgodnie z § 3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2023, poz. 395).

IWYMAGANIA POŻĄDANE:

 • empatia, sumienność, rzetelność, samodzielność, dyspozycyjność, dyskrecja, umiejętność komunikowania się,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku opiekuna
 • wysoka kultura osobista
 • umiejętność organizowania pracy w domu chorego

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

1. Zakres prac specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi może obejmować:

1) uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia w tym zwłaszcza:

a) kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych, w szczególności takich jak:

 • samoobsługa, zwłaszcza wykonywanie czynności gospodarczych i porządkowych, w tym umiejętność utrzymania i prowadzenia domu,
 • dbałość o higienę i wygląd,
 • utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami, w miejscu nauki i pracy oraz ze społecznością lokalną,
 • wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego,
 • korzystanie z usług różnych instytucji,

b) interwencje i pomoc w życiu w rodzinie, w tym:

 • ułatwienie dostępu do edukacji i kultury,
 • doradztwo, koordynacja działań innych służb na rzecz rodziny, której członkiem jest osoba uzyskująca pomoc w formie specjalistycznych usług,
 • kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi,
 • współpraca z rodziną – kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby chorującej, niepełnosprawnej,

c) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, w tym;

 • w uzyskaniu świadczeń socjalnych, emerytalno-rentowych,
 • w wypełnianiu dokumentów urzędowych,

d) wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, w tym zwłaszcza:

 • w szukaniu informacji o pracy, pomoc w znalezieniu zatrudnienia lub alternatywnego zajęcia, w szczególności uczestnictwo w zajęciach warsztatów terapii zajęciowej, zakładach aktywności zawodowej, środowiskowych domach samopomocy, centrach i klubach integracji społecznej, klubach pracy,
 • w kompletowaniu dokumentów potrzebnych do zatrudnienia,
 • w przygotowaniu do rozmowy z pracodawcą, wspieranie i asystowanie w kontaktach z pracodawcą,
 • w rozwiązywaniu problemów psychicznych wynikających z pracy lub jej braku,

e) pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi, w tym:

 • nauka planowania budżetu, asystowanie przy ponoszeniu wydatków,
 • pomoc w uzyskaniu ulg w opłatach,
 • zwiększenie umiejętności gospodarowania własnym budżetem oraz usamodzielnianie finansowe.

2) pielęgnacja jako wspieranie procesu leczenia, w tym:

 • pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych,
 • uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych,
 • pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece,
 • pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych ich stosowania,
 • w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmiana opatrunków, pomoc w użyciu środków pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych, a także w utrzymaniu higieny,
 • pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia,
 • pomoc w dotarciu do placówek rehabilitacyjnych,

3) rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.):

 • zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii,
 • współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno - pedagogicznego  i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług,

4) pomoc mieszkaniowa, w tym:

 • w uzyskaniu mieszkania, negocjowaniu i wnoszeniu opłat,
 • w organizacji drobnych remontów, adaptacji, napraw, likwidacji barier architektonicznych,
 • kształtowanie właściwych relacji osoby uzyskującej pomoc z sąsiadami i gospodarzem domu.
 1. Świadczenie usług dla podopiecznego w miejscu zamieszkania lub pobytu ma na celu:

a) zaspokojenie codziennych potrzeb życiowych,

b) zapewnienie kompleksowej opieki w domu chorego tj. świadczenie usług również w godzinach wieczornych (w uzasadnionych przypadkach w godzinach nocnych) i w dni wolne od pracy.

3. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone są  w oparciu o decyzję administracyjną. Wykonawca otrzyma każdorazowo od Zamawiającego pisemne zlecenie, w którym określone będzie:

a) miejsce realizacji usługi,

b) czas jej trwania (termin i ilość godzin),

c) szczegółowy zakres czynności do wykonania.

 1. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone są w dni powszednie, z zastrzeżeniem, iż w szczególnie trudnych sytuacjach zdrowotnych ustalenia wywiadu środowiskowego powinny być poparte zaświadczeniem lekarskim. Zamawiający zleci Wykonawcy świadczenie usług opiekuńczych w niedzielę, święta oraz w godzinach nocnych.
 2. Objęcie podopiecznego opieką musi nastąpić nie później niż 6 godzin od chwili zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego lub zgodnie z terminem określonym w zleceniu.
 3. Przez godzinę świadczenia usługi Zamawiający rozumie godzinę zegarową (60 minut) świadczenia usługi w miejscu zamieszkania podopiecznego, a także wykonania na jego rzecz zleconych czynności poza miejscem zamieszkania, takich jak np. załatwienie spraw urzędowych czy dokonanie niezbędnych zakupów itp. Do świadczonych usług nie wlicza się czasu dotarcia opiekuna do miejsca świadczenia usług, ani też kosztów dojazdów.
 4. Osoba świadcząca usługi opiekuńcze zobowiązany jest do wywiązywania się z obowiązków zgodnie z zasadami:

a) zachowania pełnej tajemnicy służbowej w zakresie wszystkich informacji, jakie uzyskał w trakcie wykonywania obowiązków, w szczególności: nie ujawnianie osobom trzecim danych personalnych osób, u których sprawowana jest usługa, ich sytuacji rodzinnej, materialnej  i zdrowotnej;

b) wykonywania wszelkich prac z poszanowaniem życzeń i uczuć podopiecznego;

c) nie wprowadzania do domu podopiecznego osób nieupoważnionych.

OSOBY ZAINTERESOWANE ZACHĘCAMY DO SKŁADANIA OFERT OSOBIŚCIE W SIEDZIBIE MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM PRZY UL. DASZYŃSKIEGO 3 LUB ZA POŚREDNICTWEM POCZTY.

W razie pytań można kontaktować się pod numerem telefonu 32 45 90 685

Nabór nie jest opatrzony terminem, ponieważ Ośrodek Pomocy Społecznej poszukuje chętnych do pracy na stanowisku opiekuna w zależności od zapotrzebowania na tę formę pomocy.